Biodiversitat i funció en microorganismes marins: una finestra per estudiar la importància i la complexitat de l'ecosistema costaner
Curs nou!

Centre col·laborador:
Institut de Ciències del Mar (ICM)

Passeig Marítim de la Barceloneta, 37-49
08003 Barcelona
Descripció:
El curs se centra en l'estudi de les especies dels ecosistemes marins i els factors que regulen la seva abundància. Concretament, s'abordaran els factors que regulen l’estructura de la comunitat de microorganismes i com la variabilitat del clima i les pertorbacions humanes afecten els ecosistemes marins de la zona costanera del Mediterrani.

Perfil del professorat:
Biologia, Natura

Cursos:
1r-2n ESO, 3r-4t ESO, 2n Batxillerat
Ciències de la Naturalesa (ESO)
Biologia, Ciències de la Terra i del medi ambient (Batxillerat)

Objectius del curs:
- Millorar la formació del professorat posant-los en contacte directe amb els investigadors i la recerca que es desenvolupa actualment als centres de recerca a Catalunya destacant la connexió entre la recerca actual i els continguts acadèmics de l'ESO i el batxillerat.

Continguts:
Durant el curs es tractaran els següents conceptes: diversitat dels ecosistemes marins, cicles de vida, fitoplàncton, productivitat, xarxes tròfiques, tècniques de seqüenciació, zona costanera, canvi climàtic, pèrdua d'habitat.

Aplicabilitat a l'aula:
El curs inclou el disseny de forma conjunta entre investigadors, comunicadors i professorat de material didàctic per la seva utilització a l'aula. En aquest material s'inclouràn els conceptes necessaris per entendre la recerca en ecosistemes marins, i també les implicacions ambientals i socials d'aquest coneixement en el camp de la conservació de la biodiversitat marina. En el desenvolupament d'aquests materials comptarem també amb el suport d'un comunicador per tal de fer el material didàctic més atractiu pels joves, a més de científicament rigorós i pedagògic.
2n ESO: un dels continguts comuns a tots els blocs es l'anàlisi d’un ecosistema proper tot identificant el paper de cadascun dels elements que el configuren.
3r ESO: un dels continguts comuns a tots els blocs es la caracterització de les conseqüències de l’activitat humana sobre la biosfera a partir d’analitzar la modificació dels cicles de matèria i del flux d’energia de la natura. Identificació dels mecanismes autoreguladors dels ecosistemes en els cicles de matèria i el flux d’energia d’un ecosistema proper.
2n Batxillerat: l'estudi de la biodiversitat es un dels tres continguts principals. En concret, la representació esquemàtica i discussió de xarxes tròfiques de l'ecosistemes aquàtics i el reconeixement de la importància dels productors en el manteniment dels ecosistemes i de la vida a la Terra son dos aspectes importants dels continguts de la materia de Biologia.

Valors afegits:
- Possibilitat de fer visita (gratuïta) al centre amb  un grup d'alumnes durant el curs escolar
- Assessorament al professorat durant l'any en curs
- Assessorament específic per als treballs de recerca
- Es desenvolupara un material educatiu per facilitar la transmissió dels coneixements adquirits pel professorat als seus alumnes. Aquest material es crearà tenint en compte les opinions i experiencies previes del professorat per tal d'assegurar la seva eficiència.

Cal portar algun material, dispositiu i vestimenta específics:
No

Data i horari del curs:
Dimecres 6 de maig i 13 de maig de 16 a 19h
Cal assistir a les dues sessions
Hores totals: 6h
Es donarà un certificat acreditatiu als assistents que hagin anat a totes les sessions del curs

Nombre de places:
15
Preu:
36 euros
Les despeses de l’acció formativa corren a càrrec de la Fundació-Catalunya-La Pedrera. Tot i això els participants abonaran una quantitat corresponent a les despeses d’organització i gestió del programa.
Codi del curs:
PIC0805

Compartir informació del curs: